• Eğitbilim Gelişim Merkezi İlgi Yetenek Analiz Testi
 • Eğitbilim Gelişim Merkezi İlgi Yetenek Analiz Testi

Çocuğunuzun yeteneklerini keşfedin!

Öğrenme Stili Nedir?

Bireyin, öğrenme ortamında algılama, karşılıklı etkileşme ve tepki verme tarzlarında bir dereceye kadar değişmeyen belirleyiciler olarak kullandıkları bilişsel, duyuşsal ve psikolojik davranış özellikleridir. Aynı zamanda öğrencinin, öğrenmesini kolaylaştırmaya en elverişli eğitsel şartları tanımlar.

Bir öğrencinin, öğrenme stiliyle ayırt edildiğini söylemek, o öğrenci için bazı eğitsel yaklaşımların diğerlerine göre daha verimli olduğunu söylemek demektir. Öğrenme stili, öğrencinin en etkin şekilde öğrenmek için yani, yeni bir bilgiyi almak, anlamak, tutmak ve tekrar kullanabilmek için programlandığı tarzıdır. Öğrenme stilleri her bir öğrencinin yeni ve zor bilgiyi öğrenmeye hazırlanırken, öğrenirken ve hatırlarken farklı ve kendilerine özgü yollar kullanmasıdır. Öğrenme stili bireyin doğuştan sahip olduğu bir özelliktir. Bu bağlamda da gelişim sürecinin her aşamasında bireyi etkileyen bir faktördür. Bireyin çevreyle etkileşimini ve bu etkileşime bağlı olarak gerçekleşen öğrenmelerin niceliğini ve niteliğini belirleyen temel bir faktördür. Üç çeşit öğrenme stilinin olduğu bilinmektedir.

Temel Öğrenme Stilleri Nelerdir?

Üç tür öğrenme stilinin varlığı kabul edilmektedir:

 • Görerek öğrenenler
 • İşiterek öğrenenler
 • Dokunarak-Hissederek öğrenenler
   

Öğrenci, bu öğrenme stillerinin hepsine sahiptir ancak, genelde ağırlıklı olarak bir ya da iki öğrenme stili daha baskındır. 

Bir öğrenme stili bir diğerinden iyi veya kötü değildir. Bunların her üçünün de var olması, en iyi öğrenmenin gerçekleşmesini sağlar. Bu noktada temel problem, öğrenciyi kendi tarzına uygun olmayan bir öğrenme sürecine ve ortamına mahkum etmektir.

Önemli olanın bireyin kendi etkin olan öğrenme stiline göre öğrenme imkanı ve ortamına sahip olup olmadığıdır. 

Çocuğun Öğrenme Stilini Bilmek Ne İşe Yarar?

Hem anne-babanın hem de öğretmenin, çocuğun öğrenme stillerinin hangisi ya da hangilerinin daha baskın olduğunu, hangi öğrenme stili ile öğrenmesinin daha zor olduğunu bilmesi, öğretim sürecinde kullanacakları öğretim yöntemini belirlemekte temel faktörü oluşturur. Hem nasıl daha iyi öğretebileceklerini hem de ne yaparlarsa çocuğun öğrenemeyeceğini bilmiş olurlar.

Çocuğun kendi öğrenme özelliklerini bilmesi ise, bir şeyi öğrenirken izleyeceği yolu kendisinin öğrenme özelliklerine göre belirlemesini sağlar.

Uygulama ve Değerlendirme: Test, üç farklı ölçme aracının birlikte uygulanması ve ağırlıklı hesaplamalarından elde edilen sonuçların yorumlanması yoluyla gerçekleştirilir.
Uygulama sonunda öğrencinin öğrenme stillerinden hangilerinin daha baskın, hangisi ya da hangilerinin daha düşük düzeyde olduğu, öğrencinin en iyi öğrenmeyi gerçekleştirebilmesi için hangi etkinlikler yoluyla öğrenmesi gerektiği konularını içeren bir rapor oluşturulmaktadır.

Uygulama Süresi: Uygulama süresi yaklaşık 30 dakikadır. (Değerlendirme süreci hariçtir.)

İlgi-Yetenek Analizi Nedir?

İlgi-Yetenek Analiz Testi, öğrencilerin ilgi duydukları alan veya alanları belirlemek amacıyla, çoklu zekâ kuramı çerçevesinde belirlenmiş 8 farklı alana göre çocuğu değerlendiren bir ilgi ve yetenek testidir. 

Gardner'ın Çoklu Zekâ Kuramına göre; her bireyde doğuştan gelen sekiz farklı zekâ alanı vardır. Bu zeka alanlarından bir ya da birkaçı daha baskın olabileceği gibi, bir ya da birkaçı da düşük düzeyde olabilir.

İdeal olan ise, bu zeka alanlarının hepsinin belli bir düzeyde yüksek olmasıdır.

Gardner'a göre bu zekâ alanları, yaşantılar ve öğrenme yoluyla şekillenmekte ve gelişmektedir. Dolayısıyla, bir bireyde düşük düzeyde belirlenen bir zekâ alanında gerçekleştirilecek etkinlikler ve düzenlenecek yaşantılarla bu zeka alanında da bireyin gelişimi sağlanabilir.

Bununla birlikte bir bireyde, yüksek düzeyde gözlenen baskın zeka alanında, bireyin bu alanla ilgili yeteneklerinin gelişmiş ya da yüksek düzeyde olabileceği sonucuna varılmaktadır.

Test Sonuçları Size Hangi Faydaları Sağlar?

 • Çocuğunuzu daha iyi tanıyacaksınız.
 • Hangi özelliklere sahip olduğunu,
 • Nelere ilgi duyduğunu,
 • Hangi yeteneklerinin olduğunu,
 • Var olan yeteneklerini ve ilgilerini geliştirmek için neler yapabileceğinizi bileceksiniz.
 • Hangi alanda gelişime destek ihtiyacı duyduğunu öğreneceksiniz.
 • Ona bir şey öğretmek istediğinizde, hangi yolla ve nasıl öğrettiğinizde daha iyi anlayabileceğini öğreneceksiniz.

Uygulama: Test 64 farklı görselden oluşmaktadır. Çocukların, bu resimler bu içerisinden kendi ilgi duyduğu, tercih ettiği alana uygun olarak iki farklı resim arasından seçim yapması beklenir. Her resim bir zekâ alanını temsil eder. 
Bu test her çocuk için bireysel olarak uygulanır. 
Testle birlikte, anne-baba ya da öğretmen gözlem formları da değerlendirme sürecine katılır.
 
Değerlendirme: 
Test uygulama süreci tamamlandıktan sonra, eğer öğretmen ve veli gözlem formu varsa üç ölçme aracından, öğretmen ya da veli gözlem formlarından biri yoksa iki ölçme aracından elde edilen puanların ağırlıklı ortalamaları alınarak öğrencinin baskın zeka alanları ve geliştirilmesi gereken zeka alanları belirlenir.

Raporlama: Uygulamadan elde edilen sonuçlar raporlaştırılır. Raporda;

 • Öğrencinin tüm zekâ alanları gelişim düzeyleri
 • Baskın zekâ alan ya da alanları
 • Baskın zekâ alanına göre özellikleri
 • En iyi öğrenme yolları
 • Hangi meslek alanlarına daha fazla yeterliğinin olduğu
 • Yeterliğinin olduğu alanlardaki becerileri desteklemek için yapılabilecek etkinlikler
 • Geliştirilmesi gereken zekâ alan ya da alanları
 • Geliştirilmesi gereken zekâ alanlarını geliştirebilmek için yapılabilecek etkinlikler

yer almaktadır.

Uygulamanın Zamanı: Yetenek Analiz Testinin uygulanması için herhangi bir zaman sınırlaması yoktur. Bu uygulamanın öğrenciye ilk uygulamadan en az 6 ay sonra tekrar uygulanması önerilir.

Uygulama Süresi: Test uygulaması, sonuçların raporlanması ve sonucun açıklanması ile birlikte yaklaşık bir saattir.

Uygulama Biçimi: Her çocuk için bireysel uygulanır. Anne ya da babanın da en az birinin mutlaka bulunması gerekir.